Politica de confidențialitate

Vă mulţumim că aţi accesat site-ul nostru web („Site-ul”). Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de mai jos („Termenii”) înainte de a utiliza acest Site. Site-ul aparţine companiei UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL, (denumita in continuare “Organizatorul”), persoană juridică română, având sediul social în Bulevardul Biruinței, nr. 89, Oras, Pantelimon 077145, judetul Ilfov. Prin utilizarea acestui Site, acceptaţi în mod expres Termenii conform cărora UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL vă oferă accesul. Din când în când UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL, la libera sa alegere, poate modifica aceşti Termeni.
În consecinţă, vă rugăm să recitiţi aceşti Termeni de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest Site. Oricând nu mai doriţi să acceptaţi aceşti Termeni, puteţi renunţa la a mai folosi acest Site.
UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL, la libera sa alegere, poate organiza concursuri şi promoţii prin intermediul Siteului, publicând la momentul potrivit informaţii cu privire la acestea, precum şi regulamentele ce vor conţine condiţiile în care se desfăşoară aceste concursuri şi promoţii. UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL este singura îndreptăţită să decidă cu privire la obiectul, condiţiile de participare, premiile şi modalitatea de acordare a premiilor în cadrul acestor concursuri şi promoţii.
In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul. 

 DREPTURI ŞI OBLIGATII 

 

UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL se străduieşte să asigure acurateţea informaţiilor accesate prin intermediul Site-ului, însă nu garantează şi nu oferă nici o garanţie referitoare la acurateţea, valabilitatea sau caracterul complet al informaţiilor sau materialelor publicate pe Site.

 

 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 


 Site-ul, inclusiv (dar fără a se limita la) textul, conţinutul, programele folosite, imaginile video, muzica, sunetele, grafica, fotografiile, ilustraţiile, desenele, denumirile, logourile, mărcile şi alte materiale indiferent de forma in care se regăsesc pe Site („Conţinut”) sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, incluzând drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuala sau industrială. Prin acceptarea acestor Termeni vă asumaţi în mod expres obligaţia de a respecta drepturile mai sus menţionate şi de a nu întreprinde nicio acţiune de natură să aducă atingere acestor drepturi şi titularilor lor.

În cazul în care aveţi cunoştinţă de orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală mai sus menţionate sau de utilizarea neautorizată a acestui Site sau a Conţinutului de orice persoană fizică sau juridică, aveţi obligaţia de a informa în scris în cel mai scurt timp UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL prin folosirea datelor de contact mai sus precizate.


 DREPTURI DE LICENŢĂ ŞI DE DESCĂRCARE 

 

Prin acceptarea acestor Termeni vă asumaţi obligaţia de a utiliza Site-ul în conformitate cu aceştia şi nicio prevedere din aceşti Termeni sau de pe Site nu va fi interpretată ca oferindu-vă alte drepturi sau drepturi suplimentare în legătură cu Site-ul sau Conţinutul acestuia. Astfel, sunt complet interzise următoarele operaţiuni: descărcarea, copierea, reproducerea, compilarea, dezasamblarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea sau descărcarea făcută cu scopul de a crea lucrări derivate, transmite sau exploata într-un alt mod orice parte a Conţinutului acestui Site.

În plus, este interzis să oferiţi spre vânzare direct sau indirect în tot sau în parte Site-ul sau Conţinutul acestui Site. Nu aveţi dreptul să includeţi nici o parte a acestui Site sau a Conţinutului său ca parte dintr-un alt site, sau ca o adresă de conectare hipertext la internet sau într-un alt mod. Site-ul şi Conţinutul acestuia nu pot fi utilizate pentru a construi o bază de date de orice fel, şi nici nu puteţi stoca Site-ul sau Conţinutul acestuia (total sau parţial) într-o bază de date pentru a-l putea accesa dumneavoastră sau un terţ sau pentru a distribui orice bază de date de pe website care conţine total sau parţial acest Site sau elemente ce aparţin Conţinutului acestuia.


PERMISIUNI 


Dacă doriţi informaţii referitoare la modul în care puteţi obţine acordul UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL de a utiliza Conţinutul sau de a realiza o legătură de la site-ul dumneavoastră către acest Site, trimiteţi cererea dumneavoastră la office@granini.ro.

UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea creării unui Cont, autentificării pe Site sau nerecepţionării mesajelor trimise de dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă întâmpinaţi dificultăţi în crearea Contului sau la autentificare, trimiteţi descrierea problemei cu care vă confruntaţi la adresa office@granini.ro.


PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 


UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 6194. Prin acceptarea acestor Termeni, vă daţi consimţământul expres şi neechivoc ca Datele Personale să intre în baza de date a UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL şi să fie prelucrate de aceasta, direct sau prin împuternicit, în scopurile declarate mai sus.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL şi împuterniciţii acesteia, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai sus Datele Personale furnizate.

În temeiul aceloraşi prevederi legale, dumneavoastră şi minorul pe care îl reprezentaţi beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra Datelor Personale şi de dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale. Totodată aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării Datelor Personale şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarea adresă: Bulevardul Biruinței, nr. 89, Oras, Pantelimon 077145, Judetul Ilfov. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele Personale vor putea fi dezvăluite de către UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL , direct sau prin împuternicit, partenerilor săi contractuali, altor companii din grupul UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL, mass-media, iar în cazul în care participaţi la concursurile sau promoţiile organizate de UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL pe Site, numele şi prenumele dumneavoastră, oraşul şi premiul câştigat vor fi făcute publice pe site-ul www.Granini.ro şi/sau într-un ziar naţional. Prin acceptarea acestor Termeni, vă daţi consimţământul expres şi neechivoc cu privire la dezvăluirea Datelor Personale către categoriile de destinatari şi în condiţiile mai sus menţionate.

Dacă oricare sau toate Datele Personale nu vor mai fi conforme realităţii, vă rugăm să ne informaţi în scris în cel mai scurt timp posibil folosind datele de contact mai sus precizate.


CONTRIBUTII LA UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL SAU LA SITE 


UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL  nu revendică proprietatea asupra niciunei informaţii pe care o veţi trimite sau o veţi posta pe Site („Contributie”). Cu toate acestea, UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL are dreptul de a elimina orice Contribuţie care încalcă aceşti Termeni sau care este considerată de UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL ca fiind ofensatoare, aducând atingere bunelor moravuri sau prevederilor legale. Această prevedere se aplică în egală măsură şi fotografiilor postate pe Site.

Prin transmiterea de Contribuţii în vederea includerii sau postării pe Site, vă asumaţi întreaga responsabilitate cu privire la acestea şi, de asemenea, indicaţi şi garantaţi că dispuneţi de toate permisiunile necesare pentru a conferi UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL drepturile care urmează.

Prin acceptarea acestor Termeni, acordaţi UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL şi succesorilor acesteia dreptul de a utiliza, copia, distribui, transmite, pregăti opere derivate din, prezenta în public, interpreta în public orice Contribuţie. Drepturile de mai sus sunt acordate UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL cu titlu gratuit. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Contribuţia dumneavoastră poate fi transmisă prin diferite reţele şi modificată astfel încât să se conformeze şi să se adapteze la cerinţele tehnice.

Orice alt material, informaţie sau idee pe care o transmiteţi către UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL, prin orice mijloc, poate fi diseminată sau utilizată de către UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL fără compensaţii sau răspundere faţă de dumneavoastră, indiferent de scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor sale. Această prevedere nu se aplică Datelor Personale şi fotografiilor (incluzând menţiunile ataşate acestora) postate pe Site.


NICIO GARANTIE 

 

Fără a aduce atingere celor de mai sus şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile, Site-ul şi Conţinutul acestuia sunt oferite „aşa cum sunt” excluzând orice garanţie, expresă sau tacită, din partea UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL cu privire la acurateţea, valabilitatea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate pe Site. UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru funcţiile disponibile pe Site şi nu oferă garanţia că Site-ul va funcţiona neîntrerupt sau fără erori sau că defectele respective vor fi corectate. UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu garantează că Site-ul este compatibil cu echipamentul din calculatorul dumneavoastră sau că Site-ul sau serverul pe care acesta este instalat nu are erori sau viruşi, macrouri sau „troieni” şi UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu este responsabilă pentru nici o defecţiune care se poate produce în urma unui astfel de atac. 

UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru informaţiile furnizate de dumneavoastră sau de terţi. De asemenea, UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru calitatea sau continuitatea disponibilităţii liniilor telefonice şi a echipamentelor pe care le utilizaţi pentru a accesa acest Site. 

Aceşti termeni nu aduc atingere drepturilor dumneavoastră legale ca şi consumator.

 

LIMITATEA RĂSPUNDERII 

 

Admiteţi că utilizaţi Site-ul, inclusiv Conţinutul acestuia, pe propriul dumneavoastră risc. Dacă sunteţi nemulţumit de acest Site, de Conţinutul acestuia sau de aceşti Termeni, astfel cum pot fi modificaţi din când în când, aveţi posibilitatea de a renunţa să utilizaţi acest Site şi de a vă dezactiva Contul. 

UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu va fi în nici un caz responsabilă faţă de dumneavoastră sau altă persoană fizică sau juridică pentru nicio daună sau prejudiciu ce ar putea să apară ca urmare a utilizării Site-ului sau a Conţinutului acestuia. 

 

LEGILE ŞI REGULAMENTELE LOCALE 

 

Acest Site nu este direcţionat către nicio persoană din nicio jurisdicţie în care din orice motiv publicarea sau folosirea sa este interzisă. Cei cărora li se aplică astfel de interdicţii nu trebuie să acceseze site-ul. 

UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL nu garantează că Site-ul sau conţinutul acestuia sunt adaptate pentru a fi utilizate în conformitate cu legile locale din toate jurisdicţiile. Cei care accesează Site-ul o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabili de respectarea legilor sau regulamentelor locale. 

 

DESPĂGUBIRI 

 

Sunteţi de acord să despăgubiţi, apăraţi şi să eliberaţi de răspundere pe UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL şi pe orice angajat, reprezentant şi agent al acesteia împotriva oricăror acţiuni, cereri sau alte proceduri îndreptate împotriva UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL sau a oricărui angajat, reprezentant şi agent al acesteia de un terţ, în măsura în care o astfel de cerere, acţiune sau procedură îndreptată împotriva UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL şi a oricărui angajat, reprezentant şi agent al acesteia se bazează sau provine din: 

 

 • utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului; 
 • încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni; 
 • nerespectarea de către dumneavoastră a dreptului de proprietate intelectuală a unui terţ sau a dreptului la imagine; 
 • postarea pe Site a unei Contribuţii care calomniază, defăimează, sau afectează în orice mod; 
 • ştergerea, adăugarea, modificarea sau orice utilizare neautorizată de către dumneavoastră a acestui Site; 
 • orice informaţie sau Contribuţie falsă furnizată sau postată de dumneavoastră pe Site. 

DESFIINTAREA SITE-ULUI 

 

UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL poate în orice moment şi fără nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi. 

 

MODIFICAREA SITE-ULUI 

 

Sunteţi de acord că UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL are dreptul să modifice Conţinutul sau specificaţiile tehnice referitoare la orice aspect de pe Site în orice moment şi în deplină libertate. Prin acesta vă daţi acordul că acceptaţi efectuarea acestor modificări chiar şi dacă acest lucru nu vă va permite accesul la Site ca urmare a utilizării unor specificaţii tehnice incompatibile cu calculatorul dumneavoastră. 

 

RENUNTARE 

 

Neexercitarea din partea UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL a dreptului la despăgubire în cazul unei încălcări a obligaţiilor care vă revin ca urmare a acceptării acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunţare a UNITED ROMANIAN BREWERIES SRL la exercitarea dreptului la despăgubire. 

 

LEGEA GUVERNANTĂ ŞI JURISDICTIA 

 

Prezenţii Termeni sunt guvernaţi de legea română. 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 

 

Introducere: 

Granini știe că sunteți interesați de modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate, recunoscând, în același timp, importanța protecției confidențialității. 

Declarația privind confidențialitatea vă explică modul în care United Romanian Breweries SRL și Granini colectează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta conține informații despre datele pe care le colectăm, despre modul în care le utilizăm, justificarea și beneficiile pentru dumneavoastră. 

 

Principii de bază și angajamentul asumat privind confidențialitatea:

În cadrul Granini ne-am asumat angajamentul de a vă proteja dreptul la confidențialitate. Obiectivul nostru îl reprezintă protecția tuturor datelor cu caracter personal pe care le deținem, gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod responsabil și asigurarea transparenței în practicile desfășurate. Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. În acest sens, ne-am asumat respectarea următoarelor principii de bază: 

 

 • nu aveți obligația de a ne furniza date cu caracter personal solicitate de către noi. Cu toate acestea, în cazul în care optați pentru a nu ni le transmite, există posibilitatea ca noi să nu vă putem oferi anumite servicii sau produse; 
 • colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră se face în baza scopurilor exclusive definite în prezenta Declarație privind confidențialitatea sau a celor specifice pe care vi le transmitem și/sau pentru care v-ați exprimat consimțământul; 
 • obiectivul nostru îl reprezintă colectarea, prelucrarea și utilizarea unui volum cât mai redus posibil de date cu caracter personal; 
 • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în practică, intenționăm să le păstrăm cât mai exacte și actuale posibil. 
 • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligația legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent. 
 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declarație privind confidențialitatea. 

Ce tip de date cu caracter personal colectăm? 

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt diferite, în funcție de scop, dar și de produsul sau serviciul pe care vi-l oferim. 
În general, putem colecta în mod direct de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal: 

1. date cu caracter personal de contact, precum nume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu și numere de telefon; 

2. mesajele pe care le transmitem reciproc, care pot include informații referitoare la discuțiile avute pe serviciile tip chat, serviciile de asistență și/sau servicii asistență clienți; 

3. informații demografice, precum vârsta, sexul și preferințe asociate stilului de viață. Preferințele asociate stilului de viață pot include anumite produse pe care le oferim, precum și interesele dumneavoastră asociate produselor respective; 

4. istoricul de navigare, precum paginile accesate, data accesării, locația accesării și adresa IP; 

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal care vă aparțin, în mod indirect, în cazul în care: 

1. distribuiți conținut pe paginile din mediile sociale, pagini de internet sau aplicații, conținut asociat produselor noastre sau ca răspuns la campaniile noastre promoționale din mediile sociale; sau 

2. Citim sau colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal citind informațiile colectate de pagini de internet diferite (de exemplu, în cazul în care plasăm o reclamă pe o pagină terță de internet; prin accesarea acelei reclame noi putem primi informații despre dumneavoastră și despre alți vizitatori, în vederea calculării numărului de accesări și succesului reclamei respective). 

 

De ce colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

 

Motivul pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal este de a vă putea oferi cele mai bune experiențe online, dar și un nivel de calitate superioară al serviciilor de asistență clienți. În mod special, putem colecta, deține, utiliza și dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: 

1. pentru a prelucra și a răspunde întrebărilor dumneavoastră sau pentru a vă contacta și vă transmite răspunsurile și/sau solicitările; 
2. pentru a vă transmite informații și pentru a administra procedura de autentificare și/sau abonare la newsletterul nostru sau la alte informări; 
3. pentru a putea autentifica identitatea persoanelor care ne contactează prin telefon, mijloace electronice sau de alt tip; 
4. pentru a înțelege și evalua interesele, dorințele, necesitățile în schimbare ale clienților, în vederea îmbunătățirii paginii de internet, a produselor sau serviciilor noastre, și/sau dezvoltării de noi produse și servicii; 
5. pentru a vă oferi produse și mesaje personalizate, precum și recomandări, în calitate de clienți; 

 

De asemenea, putem avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării obligațiilor legale sau în contextul unei relații contractuale pe care o avem cu dumneavoastră. 
În cazurile în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus menționate sau în alte scopuri, avem obligația de a vă informa în acest sens anterior sau la momentul colectării lor. 
În cazurile necesare, vă vom solicita consimțământul pentru a prelucra datele cu caracter personal. În cazurile în care ne acordați consimțământul pentru activitățile de prelucrare, aveți dreptul de a-l retrage la orice moment. 

 

Drepturile dumneavoastră 

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparțin, dumneavoastră beneficiați de mai multe drepturi pe care le puteți exercita în orice moment. Vă oferim mai jos o prezentare a acestor drepturi, împreună cu impactul pe care îl au asupra dumneavoastră. Vă puteți exercita drepturile contactându-ne prin intermediul paginii noastre de contact. 

 

Drept de accesare și corectare date cu caracter personal 

Aveți dreptul de a accesa, corecta sau actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal la orice moment. Înțelegem importanța acestui lucru și, în cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact. 

 

Drept de a solicita portabilitatea datelor 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt portabile. Aceasta înseamnă că ele pot fi transferate, copiate sau transmise electronic. Cu toate acestea, dreptul se aplică exclusiv în cazul în care: 
a) prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră; 
b) prelucrarea are ca scop executarea unui contract; 
c) prelucrarea se efectuează prin mijloace automate; 
În cazul în care doriți să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact. 

 

Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal 

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, în cazul în care: 1. datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; sau 2. vă retrageți consimțământul acordat anterior în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, nemaiexistând un temei legal în acest sens; sau 3. refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct; sau 4. refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în interese legitime ale Granini (precum îmbunătățirea generală a experienței utilizatorului pe paginile noastre de internet); 5. datele cu caracter personal nu sunt prelucrate legitim; sau 6. datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse în baza unei obligații legale. 
În cazul în care doriți ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem și care vă aparțin, vă rugăm să ne contactați, urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale. 
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligația legalăde a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent. 

 

Drept de restricționare prelucrare 

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care: 
1. nu aveți convingerea că datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sunt exacte; sau 2. datele cu caracter personal nu sunt legal prelucrate, și, în locul ștergerii lor, preferați să restricționăm prelucrarea; sau 3. nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile colectării lor, dar le solicitați în vederea înaintării, exercitării sau apărării împotriva unei acțiuni în justiție; sau 4. v-ați exprimat refuzul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar noi așteptăm confirmarea dacă interesele asociate refuzului le depășesc pe cele legitime referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. 
În cazul în care doriți restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparțin, vă rugăm să ne contactați, urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale. 

Drept de refuzare 

Aveți dreptul de a refuza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la orice moment. Vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact. 

 

Drept de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere 

Aveți dreptul de a depune în mod direct la autoritatea de supraveghere o reclamație referitoare la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal 

Înțelegem faptul că securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă. Depunem toate eforturile pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare, a interferenței, pierderii, accesării neautorizate, modificării sau dezvăluirii. Am implementat mai multe măsuri de securitate pentru a contribui la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu, implementăm instrumente de control acces, sisteme firewall și servere sigure, cu criptarea datelor cu caracter personal. 

 

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

În cazul în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal afiliaților sau altor organizații, ne asigurăm că procedăm astfel exclusiv în relația cu organizații care protejează și garantează acest tip de date, cu respectarea legislației cu privire la confidențialitate în vigoare în mod similar sau asemănător procedurilor proprii. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declarație privind confidențialitatea. Cu toate acestea, există posibilitatea de a transmite datele dumneavoastră la solicitarea autorităților legale și/sau guvernamentale. 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise în scopurile descrise următorilor terților: 

 

Categorie terți: 

Tip de date: 

Scopuri: 

Agentii de marketing 

Informații din Google Analytics cu privire la istoricul de navigare și modul de folosire al acestui site 

Analiză date de trafic 

Transfer internațional de date 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Spațiului Economic European (EEA). În cazul prelucrării în afara EEA, Granini va garanta că acest tip de prelucrare de date transfrontalieră este protejată prin măsuri corespunzătoare. 

Măsurile aplicate de protecție a prelucrării de date transfrontaliere includ: 
a) Clauze contractuale standard autorizate de Comisia Europeană. Aceste clauze contractuale standard asigură măsuri de protecție suficiente pentru respectarea normelor de conformitate și securitate prevăzute de Regulament European General privind Protecția Datelor; sau 
b) Certificări prin care se atestă că terțele părți din afara EEA prelucrează datele cu caracter personal prin metode conforme cu Regulamentul European General privind Protecția Datelor. Aceste certificări sunt autorizate fie de către Comisia Europeană, o autoritate de supraveghere competentă sau un organism național competent de acreditare, în termenii Regulamentului General de Protecție a Datelor. 

 

Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil 

În cazul anumitor servicii și produse, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate. În esență, aceasta înseamnă că deciziile se iau automat, fără intervenție umană. 
De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de analiză de profil, pentru a putea estima comportamentul dumneavoastră în cazul paginii noastre de internet sau produselor pentru care vă puteți manifesta interesele. 
În cazul în care intenționăm să aplicăm aceste metode, vă vom informa cu siguranță în acest sens, oferindu-vă oportunitatea de a vă exprima refuzul în avans. De asemenea, ne puteți contacta pentru mai multe informații cu privire la un astfel de tip de prelucrare. 

 

Cookies și alte tehnologii 

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal despre dumneavoastră prin intermediul utilizării cookies și a altor tehnologii. Acest lucru se poate întâmpla atunci când vizitați paginile proprii sau ale terților, vizualizați promoțiile online, sau utilizați aplicații mobile proprii/ale terților și și care pot include următoarele informații: 1. a) informații despre browser dispozitiv și sistem de operare; 2. b) adresă IP a dispozitivului utilizat; 3. c) pagini de internet proprii pe care le vizualizați; 4. d) link-uri pe care le accesați la interacțiunea cu serviciile proprii. Vă rugăm să citiți declarația noastră cu privire la cookies pentru mai multe informații. 

 

Informații de contact 

În cazul în care aveți întrebări, observații sau reclamații cu privire la prezenta Declarație privind confidențialitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactația prin intermediul paginii noastre de contact.